Categorie: intervisie

Voorkom een burn-out

Geen rechten, maar plichten!

Voorkom burn-out met intervisie

<for English see below>

Burnout bestaat vaak naast privéproblemen. Het een heeft invloed op het ander en dat is ook logisch. Toch is werkleven en privéleven doorgaans gescheiden and ze ontmoeten elkaar nooit, terwijl ze een sterke invloed op elkaar hebben.

In onze wereld gaat het om rechten. Je hebt het recht op salaris en op een betrokken werkgever. Je hebt recht op inzet van je werknemer en mag daarin kritisch zijn. Het zou goed zijn als dat zou veranderen. De mentaliteit in onze samenleving is teveel gefocust op rechten geweten en daardoor op zichzelf gericht. Op het individu. Zo kan een situatie ontstaan dat je  “energietechnisch leegloopt” en “stresstechnisch volloopt”. Problemen die je zelf moet oplossen, vind je. Een individu kan zo in zichzelf gekeerd raken; wil anderen niet belasten met problemen. Zelfs de beste werknemers kunnen zo onproductief worden. Dit kan zelfs uitlopen tot problemen waarmee ik als advocaat doorgaans pas in een (te) laat stadium bij wordt betrokken.

Zowel werknemer als werkgever dienen betrokken te zijn 

De wereld is gebaat bij een verandering van mentaliteit. Verandering naar een focus op een verwachtingspatroon gebaseerd op plichten. Anders dan bij “rechten” en het afdwingen ervan, stimuleert een dergelijke focus meer betrokkenheid. Het individu wordt minder belangrijk en de rol in een groep of gemeenschap meer wordt benadrukt. Er ontstaat meer cohesie, meer betrokkenheid, meer menselijke samenhang. Ons rechtsstelsel is daar niet op ingesteld. Als werkgever mag je bijvoorbeeld maar beperkte betrokkenheid tonen bij ziekte of gezondheid van je werknemer. Dat recht hebben we verworven en dat is maar goed ook. Het voorkomt misbruik van kennis waarbij misschien een bepaald hersteltraject zou kunnen worden afgedwongen.

Het gaat niet om wat je wil, maar het gaat om wat je moet.

Maar wat je moet willen is af van het moeten en denken vanuit rechten en over naar vrijwillige ontwikkeling en denken vanuit plichten.

Er wordt wel wat verwacht van jou als werkgever. Je dient je in te spannen om het welzijn van je werknemer positief te beïnvloeden. Dat kan verder gaan dan het voorkomen dat iemand ziek wordt van zijn werk. “Hij wordt er toch goed voor betaald,” en “hij kost me alleen geld zo,” is dan een dooddoener en past binnen een “rechtenmentaliteit”. Het leidt tot verlies, stress en frustratie, vooral ook aan de kant van de werknemer.

Wat kan anders?

Een professionele ontwikkeling is daarbij essentieel. 

Met verandering naar de “plichtenmentaliteit” zal er bij de werkgever een plichtsbesef komen dat hij er verantwoordelijk voor is dat het goed gaat met zijn werknemer. Dat is niet alleen op het werk, maar ook privé. Het gaat niet alleen om geld, maar ook of iemand senang is in het leven dat hij voert.

Vanuit de werknemer zal er een plichtsbesef komen dat hij zijn best moet doen om zijn werkgever vooruit te helpen. Dat gaat verder dan alleen omzet en groei, maar ook om de maatschappelijke positie en hoe de onderneming of instantie in de samenleving wordt gezien.

Zowel werknemer als werkgever dienen betrokken te zijn bij wat wordt geproduceerd, wat dat ook mag zijn. Een professionele ontwikkeling is daarbij essentieel. Je mag wat van elkaar verwachten, niet zozeer vanuit je rechten, maar vanuit de plichten van de ander. Samen ontstaat cohesie om te professionaliseren met het belangrijke doel om de praktijk te verbeteren.

Pure winst

Daarbij kan #intervisie je personeel helpen, meer dan een psycholoog bij een burnout die is ontstaan. Intervisie past bij ontwikkeling vanuit de plichtenmentaliteit en kan zo een sterk preventieve werking hebben op te zwaar beladen werknemers. Het kan inzicht geven in de professionaliteit van jezelf, de onderneming en de mogelijkheden van verbetering in de praktijk. Je haalt meer uit je personeel, meer uit je onderneming en ontwikkelt cohesie. 

Da’s pure winst!

Neem voor verdere info of oplossingen contact met mij op.

Bob Parmentier
IVA Intervisie Advocaten
Parmentier Advocaten
023-5313111

No rights, but sense of duty!

Prevent burnout with peer consultation

Burnout often coexists with personal problems. One affects the other, and that’s logical. However, work life and personal life are usually kept separate and never meet, even though they strongly influence each other.

work life and personal life are usually kept separate

In our world, it’s about rights. You have the right to a salary and to have an engaged employer. You have the right to expect effort from your employee and can be critical about it. It would be good if that changed. The mentality in our society is too focused on individual rights and therefore self-centered. This can lead to situations where you “run out of energy” and “overflow with stress.” Problems that you think you must solve yourself. An individual can become introverted; not wanting to burden others with problems. Even the best employees can become unproductive in this way. Problems can arise in which I, as a lawyer, very often become involved at a (too) late stage.

what you should want is to move away from “having to” 

The world would benefit from a change in mentality. A shift towards focusing on an expectation pattern, based on obligations. Unlike with “rights based pattern” and enforcing rights, such a focus encourages more engagement. The individual becomes less important and the role in a group or community is emphasized more. This creates more cohesion, more involvement, more human coherence. Our legal system is not geared towards that. For example, as an employer, you may only show limited involvement in your employee’s sickness and health. We have acquired that right and that’s a good thing. It prevents misuse of knowledge where perhaps a certain recovery process could be enforced.

In our current society it’s not about what you want, but it’s about what you have to. But what you should want is to move away from “having to” and thinking in terms of rights, and shift towards voluntary development and thinking in terms of duties.

However, several things are expected of you as an employer. You have to make an effort to positively influence the well-being of your employee. This can go beyond preventing someone from getting sick from their work. “He’s still well paid for his job,” and “he only costs me money,” is a cliché and fits within a “rights mentality”. It leads to loss, stress and frustration, especially on the employee’s side.

What can change?

With a shift towards a “duty mentality”, the employer will develop a sense of duty that he is responsible for ensuring that his employee is doing well. This is not only at work but also privately. It’s not just about money, but also whether someone is content with the life they lead.

From the employee’s perspective, there will be a sense of duty to do his best to help his employer move forward. This goes beyond just revenue and growth, but also about the societal position and how the company or institution is perceived in society.

Both the employee and the employer should be involved in what is produced, whatever it may be. Professional development is essential. You can expect something from each other, not so much based on your rights, but from each other’s duties. Cohesion is created to professionalize with the important goal of improving your practice.

profit optimum maximum

In this regard, #peerconsultation among your staff can help more than a psychologist with burnout. Peer consultation fits in with development from a duty mentality and can thus have a strong preventive effect on heavily burdened employees. It can provide insight into your own professionalism, the company, and the possibilities for improvement in practice. You get more out of your staff, more out of your company, and develop cohesion.

That’s profit optimum maximum. 

For further information or solutions, please contact me.

Voorkom een burn-out

Geen rechten, maar plichten! Voorkom burn-out met intervisie <for English see below> Burnout bestaat vaak naast privéproblemen. Het een heeft invloed op het ander en dat is ook logisch. Toch is werkleven en privéleven doorgaans gescheiden and ze ontmoeten elkaar nooit, terwijl ze een sterke invloed op elkaar hebben. In onze wereld gaat het om

Lees verder »

Onze intervisie bijeenkomsten

Onze intervisie bijeenkomsten

Intervisie Advocaten organiseert bijzondere intervisiebijeenkomsten, speciaal voor advocaten die streven naar groei, samenwerking en professionele ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van locaties in Amsterdam, Haarlem en Bennebroek. Onze gespreksleiders kunnen ook bij u op kantoor sessies verzorgen.

Lees verder »

Onze eigen methodes

Onze (eigen) methodes

Er zijn veel intervisie methodes met een eigen specifieke effectiviteit. IVA gebruikt bestaande methodes, maar ontwikkelt ook eigen technieken

Lees verder »

Onze visie op dilemma’s

Leven

Dilemma’s horen bij leven. Al het leven wordt geconfronteerd met dilemma’s. Een dier in het wild kan in een situatie komen waarbij het dilemma is: vluchten of vechten.

Lees verder »

Onze intervisie bijeenkomsten

De sessies fysiek op locatie in Amsterdam, Haarlem en Bennebroek

Intervisie Advocaten organiseert bijzondere intervisiebijeenkomsten, speciaal voor advocaten die streven naar groei, samenwerking en professionele ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van locaties in Amsterdam, Haarlem en Bennebroek. Onze gespreksleiders kunnen ook bij u op kantoor sessies verzorgen.

Schrijf in op één van onze vaste data voor de fysieke bijeenkomsten of schrijf gewoon in, zodat u in overleg in groepen kunt worden geplaatst. U kunt ook de voordelige stap nemen door meteen een abonnement te nemen dat jaarlijks wordt verlengd. Voor een vast bedrag kunt u dan het hele jaar door intervisies volgen.

Onze gespreksleiders kunnen ook bij u op kantoor sessies verzorgen. Bel of e-mail ons voor een offerte.

Waarom deelnemen aan deze intervisiebijeenkomst?

 1. Diepgaande Discussies: In onze intervisiesessies wordt een veilige en vertrouwelijke omgeving gecreëerd waarin advocaten openhartig kunnen spreken over uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd in hun praktijk. Dit biedt de kans om van elkaar te leren en nieuwe inzichten te verwerven.
 2. Netwerken: Wij nodigen u uit op één van onze locaties in Amsterdam, Haarlem of Bennebroek waar u meteen de kans krijgt om te netwerken met collega-advocaten uit verschillende specialisaties. Dit kan leiden tot waardevolle professionele relaties en mogelijke samenwerkingen in de toekomst.
 3. Professionele Groei: Onze intervisiebijeenkomsten zijn gericht op professionalisering door onder meer het verbeteren van uw communicatieve en juridische vaardigheden. Uw kennis wordt verdiept en verbreed. Door deel te nemen wordt u een betere professional in uw eigen praktijk.
 4. Inspirerende methodes: We gebruiken verschillende methodes, deels van ons zelf en deels beproefde methoden. De juiste methode is een verrijking van de effecten van intervisie.
 5. Kennisuitwisseling: Breng uw uitdagingen, vragen en ervaringen naar de bijeenkomst. Samen zullen we dilemma’s verkennen en ideeën delen om sterker en veerkrachtiger te worden in uw advocatenpraktijk.

locaties in Amsterdam, Haarlem en Bennebroek

Als u vragen heeft of specifieke onderwerpen wilt aandragen voor discussie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@intervisieadvocaten.nl.

We kijken ernaar uit u te verwelkomen op deze intervisiebijeenkomst en streven ernaar om samen met u een boeiende en vruchtbare ervaring te creëren.

Onze eigen methodes

Onze (eigen) methodes

Er zijn veel intervisie methodes met een eigen specifieke effectiviteit. IVA heeft ook eigen methodes ontwikkeld, maar kan ook goed aansluiten bij de al bestaande methodes

Verschillende vormen van intervisie

De gespreksleiders zijn ook vaak deelnemer aan intervisie en ervaren consequent dat intervisie werkt. Er zijn diverse methodes van intervisie en mede afhankelijk van wensen en doelstelling kan een gespreksleider gebruik maken van een specifieke methode. Een verschil kan al zijn door het weglaten van of juist toevoegen van een stap in de methode.

Intervisie Advocaten heeft ook haar eigen methodes ontwikkeld en ontwikkelt nog steeds verder

IVA Intervisie gebuikt verschillende methodes, waaronder:

 • De Balint-methode, een probleemoplossende methode in 6 stappen
 • “Leren van successen”, waarbij wordt onderzocht wat nog te verbeteren (leren) valt
 • De methode van “Appreciative Inquiry” met een nadruk op wat er goed gaat (succes)
 • De incidentmethode: In diverse vormen en met variaties op verschillende stappen
 • Intercollegiaal consult: een methode van acht stappen ontwikkeld door R.M. Boesjes
 • De vijf-stappenmethode: een methode ontwikkeld door W.F. Feenstra
 • De OOR-methode: een socratische methode in zeven stappen ontwikkeld door B. Parmentier
 • Casuistische intervisie: waarbij een concrete casus wordt geanalyseerd
 • Reflectieve intervisie: met een nadruk op zelfreflectie, waardoor men bewust wordt van patronen en overtuigingen

Hoewel er nog veel meer methodes zijn te noemen verloopt intervisie doorgaans volgens een vaste volgorde van communiceren waarbij de methodes beogen om betrokkenen tot een dieper niveau van analyseren en reflecteren te brengen. Een gespreksleider dient zorgt te dragen voor participatie van alle deelnemers en een veilig en respectvol verloop en heeft als taak de methode en structuur van het gesprek te handhaven. De groep leert en ontwikkelt, maar als individu groei je in je persoonlijke en professionele “zijn”.

Intervisie werkt!