Voorwaarden en Privacy

Algemene voorwaarden IVA Intervisie Advocaten

Zie hieronder voor onze privacyverklaring!

Algemeen

 1. IVA Intervisie Advocaten is een onderneming dat met meerdere advocaten en eventueel niet advocaten die onder dezelfde naam opereren en professionele coaching aanbieden, onder meer met Intervisie, Peer Review of Coaching met diverse methodes (onder meer Socrates-methode).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door IVA Intervisie Advocaten aanvaarde opdracht, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en (al of niet automatische) vervolgopdrachten.
 3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van de IVA Intervisie Advocaten, maar ook ten behoeve van haar partners en alle andere personen die voor IVA Intervisie Advocaten werkzaam zijn en alle derden die bij de uitvoering door IVA Intervisie Advocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld.

Opdracht

 1. Alle opdrachten van de opdrachtgever worden geacht te zijn verstrekt aan, aanvaard door en uitgevoerd door IVA Intervisie Advocaten. Dit geldt ook indien de cliënt een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van de artikelen 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. IVA Intervisie Advocaten spant zich in de overeenkomst met de opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Er is sprake van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting. De cliënt is gehouden met volle inzet mee te werken aan de correcte uitvoering van de overeenkomst. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Er kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden door derden geen (vorderings-)rechten worden ontleend.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IVA Intervisie Advocaten is het de cliënt niet toegestaan de door IVA Intervisie geproduceerde contracten, teksten, methodes of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, of te verspreiden in welke vorm dan ook.
 4. IVA Intervisie Advocaten kan voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Bij het selecteren en het inschakelen van een derde zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Iedere aansprakelijkheid van IVA Intervisie Advocaten voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien derden de toepasselijkheid van algemene voorwaarden bedingen waarbij bijvoorbeeld hun aansprakelijkheid is beperkt, dan worden deze algemene voorwaarden mede namens de opdrachtgever aanvaard. De voorwaarden gelden dan ook voor de opdrachtgever jegens IVA Intervisie Advocaten, alsmede jegens de ingeschakelde derde.

Honorarium en kosten

 1. Het honorarium wordt berekend op basis van een overeengekomen fee of op basis van uurtarief vermenigvuldigd met het aantal bestede uren. Bedragen worden vermeerderd met BTW en, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken of vermeld, 6.0% voor kantoor- en administratiekosten. Indien ten behoeve van de opdrachtgever kosten moeten worden gemaakt, worden deze separaat in rekening gebracht.
 2. Bij aanvaarding en eventueel tijdens de uitvoering van de opdracht kan van de opdrachtgever een voorschot worden verlangd op de kosten en/of het honorarium, welk voorschot in depot kan worden gehouden ter verrekening met de einddeclaratie, terwijl hierover nimmer rente verschuldigd zal worden. Naast dit voorschot wordt (in principe maandelijks) de fee/het honorarium, vermeerderd met de kantoorkosten, eventuele overige kosten en BTW gedeclareerd.
 3. De declaratie dient binnen 14 dagen te worden betaald, bij gebreke waarvan de opdrachtgever automatisch in verzuim is. Na het verstrijken van de genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd wegens debiteurverzuim van 1,5% per maand.
 4. Indien tijdige betaling uitblijft, is IVA Intervisie Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. IVA Intervisie Advocaten is nimmer aansprakelijk voor schade, materieel of immaterieel, die als gevolg hiervan ontstaat.
 5. Opdrachtgevers kunnen aanspraak maken op kortingen, bijvoorbeeld door opdracht te geven via de Praktizijn-Sociëteit te Amsterdam. Mogelijk dat u als advocaat werkzaam in de sociale advocatuur aanspraak kunt maken op een korting of een subsidie. IVA Intervisie Advocaten geeft geen garantie op de mogelijke aanspraak op deze kortingen en deze kunnen enkel via de kortinggevende instantie worden aangevraagd. In overleg kunnen afspraken worden gemaakt voor groepskortingen bij intervisie of coaching op locatie. Een eerder gegeven korting betekent niet dat hierop blijvend aanspraak kan worden gemaakt.

Aansprakelijkheid

 1. Indien als gevolg van de uitvoering van de opdracht door IVA Intervisie Advocaten onverhoopt schade mocht ontstaan blijft iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval zal worden uitbetaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de individuele dienstverlener, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico. Mocht, om welke reden dan ook, krachtens deze verzekering geen uitkering plaatsvinden, dan kan IVA Intervisie Advocaten niet aansprakelijk worden gehouden, maar blijft de betrokken advocaat-gespreksleider/-coach zelf aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid blijft altijd beperkt tot het voor de specifieke (deel)opdracht gedeclareerde honorarium.
 2. Indien een handelen of nalaten dat aanleiding zou kunnen geven tot aansprakelijkheid niet binnen een jaar na constatering ervan aan IVA Intervisie Advocaten is gemeld, dan leidt dit tot verval van recht, voor zover IVA Intervisie Advocaten al aansprakelijk had kunnen worden gehouden voor enige (gevolg)schade.
 3. IVA Intervisie Advocaten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en omzetschade.

Klachten- en Geschillen

 1. IVA Intervisie Advocaten heeft een klachtenregeling die de interne klachtenprocedure beschrijft. Deze ligt ter inzage op het kantoor en kan desgevraagd worden toegezonden. U kunt een klacht per e-mail indienen via info@intervisieadvocaten.nl onder vermelding van het onderwerp: KLACHT

Recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en IVA Intervisie Advocaten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland te Haarlem.

Kantoorbrochure klachtenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?

De dienstverleners van IVA Intervisie Advocaten zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Deze brochure geeft uitleg wat u dan kunt doen.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de betrokken dienstverlener. U kunt hierna per e-mail een klacht indienen bij info@intervisieadvocaten.nl.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u, indien uw dienstverlener een advocaat is, een klacht indienen bij de Orde van Advocaten van het Arrondissement Noord-West-Holland. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan IVA Intervisie Advocaten hebt voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer IVA Intervisie Advocaten niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

De lokale deken zal eerst ten behoeve van de tuchtprocedure een vooronderzoek instellen en kijken of de klacht onderling is op te lossen.

Als de klacht onderling niet wordt opgelost of de klager is het niet eens met de conclusies van het vooronderzoek door de deken, dan kan klager eisen dat de klacht wordt doorgezet naar de raad van discipline. De deken is dan verplicht de klacht door te sturen naar de tuchtrechter. De klager moet dan wel griffierechten betalen.

Rechterlijke macht

Bij een geschil is het ook altijd mogelijk om de civiele rechter van de rechtbank Haarlem in te schakelen (Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem).

Adressen

Kantoorklachtenfunctionaris IVA Intervisie Advocaten

 1. B. Parmentier  (parmentier@parmentieradvocaten.nl)
  Zenegroenkade 5-b te (2015 KV) Haarlem
  tel. 023 – 531 3111

Privacyverklaring

Bescherming van uw privacy is voor IVA Intervisie Advocaten zeer belangrijk. U moet er op kunnen vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen, en dat wij op correcte wijze invulling geven aan de geheimhoudingsverplichting zoals deze van toepassing is op dienstverleners al of niet uit de advocatuur. Met deze privacyverklaring vertellen wij u hier meer over, en geven wij uitvoering aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieverplichting.

 

Doeleinden verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van diensten als gespreksleider of coach, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het geven van intervisiesessies
 • het innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten
 • werving en selectie (sollicitaties), uitvoering arbeidsovereenkomsten

Categorieën van persoonsgegevens

IVA Intervisie Advocaten verwerkt in het kader van de hierboven omschreven doeleinden de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

–              Contactgegevens

–              Financiële gegevens

–              BSN

–              Medische of andere persoonlijke gegevens

–              Overige dossiergegevens (zeer divers, afhankelijk van aard dossier en wensen client)

–              HR-gegevens over arbeidsverleden, opleiding, functioneren, verzuim en re-integratie

 

Deze persoonsgegevens verwerken wij, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, omdat deze in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, of omdat deze door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt.

 

Grondslagen

IVA Intervisie Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende grondslagen (als bedoeld in artikel 6 van de AVG):

–              wettelijke verplichting

–              uitvoering van een overeenkomst

–              verkregen toestemming van betrokkene(n)

–              gerechtvaardigd belang

 

Delen van gegevens met anderen

IVA Intervisie Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een ander, het (laten) uitvoeren van diensten of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van IVA Intervisie Advocaten, zoals een IT-leverancier, cateraar etc. Daarnaast kan IVA Intervisie Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van IVA Intervisie Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door IVA Intervisie Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, coach, planner, verhuurder, cateraar, of een ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van de uitvoering van een opdracht.

 

Beveiligingsmaatregelen

IVA Intervisie Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier of een cloud systeem, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst goede afspraken maken over de beveiliging van persoonsgegevens.

 

Bewaartermijnen

IVA Intervisie Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Dit betekent ook dat wij na de gestelde termijn niet meer over uw gegevens of data kunnen beschikken.

 

Uw rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen een maand na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij IVA Intervisie Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan ons kantoor of aan info@intervisieadvocaten.nl.

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij verzoeken u om dat niet via e-mail te doen. IVA Intervisie Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Gebruiksgegevens

IVA Intervisie Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden.

 

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van IVA Intervisie Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van [naam advocatenkantoor] op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

 

Onze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van IVA Intervisie Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Tot slot

IVA Intervisie Advocaten kan de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van ons kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 22 december 2020.

 

Privacy Policy

Who we are

Our website address is: https://intervisieadvocaten.nl/. 

For questions, please contact us at: info@intervisieadvocaten.nl

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.